0 * s1   강산건설home 발파현장   

   * < BRISTA무진동할암  > ▶ 확대사진을클릭하세요8          

 

        


    할암작업  사진    

       prs  시내 터파기  중량 500 kg

       할암시간 1회 약 3-5 분    천공간격 0.7-0.8m  천공깊이 1.2 m

 

 

 

 big1 ◀이전<     < 할암장비  > 할암기

 

    big2 ◀이   < 할암장비  > 할암기        

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

   big3 ◀이◀  홈     < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

   big4 ◀이◀  홈         < 할암장비  > 할암기   

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

 

  *  ◀이◀  홈    < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

   big6 ◀이◀  홈           < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

   big7 ◀이◀  홈   < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

   big8 ◀이◀  홈           < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

   big9 ◀이◀  홈    < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤

 

 

 

     big10 ◀이◀  홈          < 할암장비  > 할암기

사진번호

# a011-big2

상품명

 할암절장비

공간격

0.6-0.9 m

천공깊이

1.0-1.3 m

천공경

  0.85-1.05  m

천공량

   공압60-70공/일

유압100-130공/일

절취량

풀가동시:50-100   ㎥

기타설명

◈ 균열폭 1 - 2cm

 ◈최대압력 1300kg/㎤